Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Проведено посещение по международен проект на пред...

В периода между 08-13 декември 2023 г. делегация от представители…

Свикване на ОС...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

Нов сключен договор по 19.3...

На 31.10.2023 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

Прием на проектни предложения по Мярка 4...

МИГ Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…